دکتر رضا قناتی

 

دکتر رضا قناتی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس بخش ژئوالکتریک
 
پست الکترونیک : rghanati@ut.ac.ir
تلفن :  61118202 -88614521 

آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rghanati