دکتر سعید وطن خواه

 
دکتر سعید وطن خواه
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
مدیر داخلی مجله فیزیک زمین و فضا
پست الکترونیک : svatan@ut.ac.ir
تلفن : 61118571