دکتر سیده سمانه ثابت قدم

 
دکتر سیده سمانه ثابت قدم
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک فضا
مشاور در امور بین الملل ریاست مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : ssabet@ut.ac.ir
تلفن : 61118570