دکتر علی غلامی

 
 
دکتر علی غلامی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
پست الکترونیک : agholami@ut.ac.ir
تلفن : 61118292