دکتر فریده حبیبی

 
دکتر فریده حبیبی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک فضا
رئیس بخش پژوهشی هواشناسی
پست الکترونیک : fhabibi@ut.ac.ir
تلفن : 61118301
آدرس وب سایت:  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/fhabibi