دکتر محمدرضا حاتمی

 
دکتر محمدرضا حاتمی
 
استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
رئیس مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : mrhatami@ut.ac.ir
تلفن : 61118244