دکتر محمدرضا حاتمی دکتر محمدرضا حاتمی

 
دکتر محمدرضا حاتمی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
مدیرکل منابع انسانی و رفاهی دانشگاه تهران
پست الکترونیک : mrhatami@ut.ac.ir
تلفن : 61118244