دکتر محمد کاظم حفیظی

 
دکتر محمدکاظم حفیظی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
 
پست الکترونیک : hafizi@ut.ac.ir
تلفن : 61118202
آدرس وب سایت:  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hafizi