دکتر منصوره منتهایی

 
دکتر منصوره منتهایی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
پست الکترونیک : mmontaha@ut.ac.ir
تلفن : 61118587