دکتر پرویز ایران ‌نژاد

 
دکتر پرویز ایران‌نژاد
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک فضا
پست الکترونیک : piran@ut.ac.ir
تلفن : 61118274
آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/piran