فرمهای مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

 

فرمهای مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان:

  • فرمهای وزارت امورخارجه جهت دعوت از مهمانان خارجی
  1. فرم شماره یک (فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی)
  2. فرم شماره دو
  3. فرم شماره سه (ضمیمه پرسشنامه درخواست روادید(
  4. فرم شماره چهار
  • فرم پروژه ی تحقیقاتی معاونت پژوهشی، دفتر پژوهشهای بین الملل
  1. فرم پیشنهاد ماموریتهای پژوهشی اساتید
  • فرم گزارش پایان سفر دانشجویان
  1. فرم گزارش سفر دانشجویان

 

آیین نامه های امور بین الملل دانشگاه