مدیر گروه

 

گروه آموزشی فیزیک فضا

مدیر گروه

دکتر علیرضا محب‌الحجه

تلفن: 61118325