انفورماتیک مؤسسه انفورماتیک مؤسسه

 

ریاست

رئیس انفورماتیک مؤسسه

دکتر سید هانی متولی عنبران

تلفن: 61118315

معاون انفورماتیک مؤسسه مهندس لمیاء فارسی

تلفن: 61118585

کارشناس فرابری داده ها
مهندس مسعود اکبری
تلفن: 61118382