مهندس محمد اشتری جعفری

مهندس محمد اشتری‌جعفری
 
استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
پست الکترونیک : muhammad@ut.ac.ir
تلفن : 61118242