آرکایو اخبار

Return to Full Page
« Back

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 دکتری رشته هواشناسی

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 دکتری رشته هواشناسی


 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

نام استاد

 

ساعت امتحان

کلاس

یکشنبه

24/10/96

هواشناسی آلودگی هوا

دکتر علی اکبری بیدختی

9

6

شنبه

30/10/96

مباحثی در اقلیم‌شناسی فیزیکی

دکتر ایران‌نژاد

9

6

چهارشنبه

04/11/96

گردش کلی جو

دکتر احمدی گیوی

9

6