آرکایو اخبار

Return to Full Page
« Back

جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان: «اثر انسو برQBO ‎ در مدل‌های اقلیمی»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان: «اثر انسو برQBO ‎ در مدل‌های اقلیمی»‏


 

موسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان: «اثر انسو برQBO در مدل‌های اقلیمی»

دانشجو:                    خانم الهام محققی

استاد راهنما:                  جناب آقای دکترعلیرضا محب الحجه – جناب آقای دکتر محمد میرزائی

زمان:                          یک شنبه  19/09/1396  ساعت 11

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره۱ موسسه ژئوفیزیک