آرکایو اخبار

Return to Full Page
« Back

جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان: «ارتباط چرخندهای قوی اطلس شمالی و ‏NAO‏»‏

جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان: «ارتباط چرخندهای قوی اطلس شمالی و ‏NAO‏»‏


 

موسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان: «ارتباط چرخندهای قوی اطلس شمالی و NAO»

 

دانشجو:                   خانم آمنه ملا شریفی

استاد راهنما:                 جناب آقای دکترعلیرضا محب الحجه جناب آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی

زمان:                          یک شنبه  12/09/1396  ساعت 10

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره۱ موسسه ژئوفیزیک