آرکایو اخبار

Return to Full Page
« Back

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «ارزیابی عدم قطعیت در مسائل ژئوفیزیکی با استفاده از بسط چندجمله‌ای آشوب»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «ارزیابی عدم قطعیت در مسائل ژئوفیزیکی با استفاده از بسط چندجمله‌ای آشوب»


 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «ارزیابی عدم قطعیت در مسائل ژئوفیزیکی با استفاده از بسط چند جمله‌ای آشوب » 

دانشجو:               آقای مصطفی عباسی

استاد راهنما:             آقای دکتر علی غلامی

استاد مشاور:            آقای دکتر حمیدرضا سیاهکوهی

داوران خارجی:          آقایان دکتر عبدالرضا قدس ـ دکتر ناصر کشاورز فرج خواه

داوران داخلی:           آقایان دکتر مجید نبی بیدهندی ـ دکتر نوید امینی

زمان:                      سه شنبه مورخ 25/7/1396  ساعت 9 صبح

مکان:                      سالن احمدی روشن مؤسسه ژئوفیزیک (ساختمان شماره 3)