آرکایو اخبار

Return to Full Page
« Back

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «سازو کارهای دینامیکی اثر گرمایش زمین بر تغییرپذیری جت‌های غربی»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «سازو کارهای دینامیکی اثر گرمایش زمین بر تغییرپذیری جت‌های غربی»


 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

عنوان: «سازو کارهای دینامیکی اثر گرمایش زمین بر تغییرپذیری جت‌های غربی»

 

دانشجو:            آقای شاهین عالمزاده

استادان راهنما:       آقایان دکتر فرهنگ احمدی گیوی – دکتر علیرضا محب‌الحجه

استاد  مشاور:        آقای دکتر محمدعلی نصراصفهانی

داوران خارجی:      آقایان دکتر عباس مفیدی – دکتر عباس رنجبرسعادت‌آبادی

داوران داخلی:       آقایان دکتر پرویز ایران‌نژاد – دکتر امید علیزاده چوبری

زمان:                 یکشنبه مورخ 23/07/1396  ساعت 10

مکان:                 سالن کنفرانس مؤسسه ژئوفیزیک (ساختمان شماره 1)