آرکایو اخبار

Return to Full Page
« Back

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری هواشناسی با عنوان: «ارزیابی طرحواره‌های تابش با کاربست آنها در یک مدل گردش کلی جو»

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری هواشناسی با عنوان: «ارزیابی طرحواره‌های تابش با کاربست آنها در یک مدل گردش کلی جو»


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه آموزشی فیزیک فضا

« جلسه دفاع از پروپوزال دکتری هواشناسی»

 

عنوان: «ارزیابی طرحواره‌های تابش با کاربست آنها در یک مدل گردش کلی جو»

دانشجو: خانم مهشید کاویانی

 

استادان راهنما:          آقایان دکتر فرهنگ احمدی‌گیوی  - دکتر علیرضا محب‌الحجه

استادان مشاور:          آقای دکتر محمد میرزائی – خانم دکتر سمانه ثابت‌قدم

داوران داخلی:            آقایان دکتر عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی – دکتر پرویز ایران‌نژاد

داوران خارجی:           آقایان دکتر علی‌اکبر سبزی‌پرور– دکتر مجید وظیفه‌دوست

زمان:                      روز چهارشنبه مورخ 1396/10/13 ساعت 11

مکان:                      سالن کنفرانس مؤسسه ژئوفیزیک ( ساختمان شماره 1)