Asset Publisher Asset Publisher

گزارش ثبت نزدیک به 1440 زمین‌لرزه در‌ آذر‌ماه 1397

 

ثبت نزدیک به 1440 زمین‌لرزه در‌ آذر‌ماه  1397 توسط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آذر‌ماه1397 تعداد نزدیک به 1440 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در آذر‌ماه1397 تعداد 24 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 04/09/1397 با بزرگای 6.4 حوالی سرپل‌ذهاب واقع در استان کرمانشاه، رخ داده است.

 از لحاظ آماری 1278 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 134 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، و تعداد 21 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5، تعداد 2 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 5 و 6 و تعداد 1 زمین‌لرزه دارای بزرگای بیش از 6 بوده است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در آذر‌ماه1397