اشتراک مجله فیزیک زمین و فضا اشتراک مجله فیزیک زمین و فضا

 

شرایط اشتراک

 

مجلة فیزیک زمین و فضا چهار شماره در سال منتشر می‌شود. برای اشتراک مجله، بابت هر شماره، 50000 ریال، برای دانشجویان نیم‌بها و اشتراک سالانه برای مراکز علمی و کتابخانه‌ها 500000 ریال در سال به حساب شماره 5266168610 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه و شماره شبا 590120000000005266168610IR به نام مؤسسة ژئوفیزیک واریز و اصل رسید بانکی همراه با نشانی کامل به دفتر مجله ارسال شود.