امور اداری و رفاه امور اداری و رفاه

 

ریاست

رئیس امور اداری و رفاهی

امیر رضائی

تلفن: 61118337

 

همکاران امور اداری و رفاه

مسئولیت
نام شماره تماس دفتر
کمک کارشناس امور اداری

لیدا کریمی

تلفن: 61118322

مسئول سامانه حضور و غیاب مسعود اکبری

تلفن: 61118382

مسئول ثبت نامه ها ندا خاکساریان

تلفن: 61118300

نامه رسان محمد علی نیروئی

تلفن: 61118342