دکتر علی مرادی دکتر علی مرادی

 
دکتر علی مرادی
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشوری
پست الکترونیک : asmoradi@ut.ac.ir
تلفن : 61118385
61118362-4