مصوبات هیئت وزیران

 
الف - مصوبه شماره 21914/28851مورخ 12/9/1382 هیئت محترم وزیران (پیوست1):
 
*ماده‌1- مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به منظور اطلاع رسانی سریع و شبانه‌روزی زلزله‌های کشور به وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط، موظف به تأمین نیروی انسانی و خرید تجهیزات لازم جهت شبکه‌های لرزه‌نگاری در سطح کشور است.
*ماده2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در بودجه سالانه کل کشور اعتبار ویژه ای در قالب برنامه تحقیقاتی و پژوهشی برای مؤسسه یادشده پیش‌بینی نماید.
* ماده3- به منظور پوشش کامل کشور توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری، حفظ و تجهیز پایگاههای موجود، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند سالانه از محل اعتبارات در اختیار استانی مبلغی را به این امر اختصاص دهند.
 
ب- مصوبه شماره 23157/ت33302ک مورخ 18/4/1384 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (پیوست2):
 
*ماده1- مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، به منظور دریافت و جمع‌آوری اطلاعات مراکز علمی ذیربط در ثبت زمین‌لرزه و پردازش این اطلاعات و نیز مطالعه پیش نشانگرهای زمین‌لرزه و امکان‌سنجی پیش‌بینی وقوع و یا عدم وقوع آن، به عنوان مسئول مدیریت اطلاعات لرزه‌ای کشور تعیین می‌گردد. موسسه ژئوفیزیک موظف به اقدامات زیر می‌باشد:
*اطلاع‌رسانی مناسب، سریع و شبانه‌روزی وقوع زمین‌لرزه‌های کشور به دستگاهها و مراکز ذیربط.
* دریافت، جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های لرزه‌ای مراکز مختلف.
*بررسی و تحلیل پیش‌نشانگرهای وقوع زمین‌لرزه.
*هشدار در خصوص وقوع احتمالی زمین‌لرزه در مناطق مختلف کشور به مسئولان ذیربط.
*بررسی و تحلیل اخبار و شایعات مربوط به پیش‌بینی زمین‌لرزه.
* ماده2- کلیه مراکزی که به نحوی دارنده تجهیزات و ایستگاههای لرزه‌سنجی و شتاب‌سنجی در کشور می‌باشند، موظفند اطلاعات و داده‌های تولید شده خود را به صورت بر‌خط در اختیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قرار دهند.