تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «کاربرد روش تانسور ساختاری در پردازش تصویر داده‌های ژئوفیزیکی»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «کاربرد روش تانسور ساختاری در پردازش تصویر داده‌های ژئوفیزیکی»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «کاربرد روش تانسور ساختاری در پردازش تصویر داده‌های ژئوفیزیکی»

 

دانشجو :                خانم آیدا آزاد خراسانی

استاد راهنما :         جناب آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی

زمان :                     سهشنبه  06/12/1398  ساعت  8

مکان :                   سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک