تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «مکانیابی رخدادها بروش برانبارش پراش در لرزه غیر عامل سطحی»‏

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد‎ با عنوان: «مکانیابی رخدادها بروش برانبارش پراش در لرزه غیر عامل سطحی»‏


گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «مکان‌یابی رخدادها بروش برانبارش پراش در لرزه غیر عامل سطحی»

 

دانشجو:                      آقای محمدمهدی دادجو

 

استاد راهنما:                     آقای دکتر حمیدرضا سیاه­کوهی- آقای دکتر علی غلامی

استاد مشاور:                     آقای دکتر محمدجواد خشنواز

داوران:                           آقای دکتر حبیب رحیمی-آقای دکتر احمد سدیدخوی

زمان:                             چهارشنبه مورخ 10/07/1398 ساعت 14

مکان:                             سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک