« بازگشت

اطلاعیه فرایند برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1402 رشته های لرزه شناسی، ژئوالکتریک - الکترومغناطیس و هواشناسی

اطلاعیه فرایند برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1402 رشته های لرزه شناسی، ژئوالکتریک - الکترومغناطیس و هواشناسی