تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آگهی جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «پارامتر سازی امواج گرانی- لختی ناکوهساری در مدل های گردش کلی جوّ»

آگهی جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «پارامتر سازی امواج گرانی- لختی ناکوهساری در مدل های گردش کلی جوّ»


 آگهی جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان   «پارامتر سازی امواج گرانی- لختی ناکوهساری در مدل های گردش کلی جوّ»

 
دانشجو:      خانم مژگان امیر امجدی
استاد راهنما:   آقای دکتر علیرضا محب الحجه- آقای دکتر محمد میرزائی
داوران خارجی:  آقای دکتر محمدحسین معماریان–  آقای دکتر خسرو اشرفی
داوران داخلی:   آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی–  آقای دکتر سرمد قادر
 
زمان:    سه شنبه مورخ 06/08/1399 ساعت 10
مکان:    بصورت مجازی برگزار می شود
 
لینک شرکت در جلسه دفاع از رساله:
http://vclas9.ut.ac.ir/geophysics1