تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی تعیین پارامترهای ناهمسانگری بر اساس آنالیز عدد موج»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «بررسی تعیین پارامترهای ناهمسانگری بر اساس آنالیز عدد موج»


گروه زلزله شناسی

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «بررسی تعیین پارامترهای ناهمسانگری بر اساس آنالیز عدد موج»

 

دانشجو:                  خانم طیبه نوریان

 

استاد راهنما:                  آقای دکتر محمدعلی ریاحی

زمان:                           یکشنبه مورخ 04/12/1398 ساعت 8

مکان:                           سالن کنفرانس ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک