تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر برخی از روش‌های وارون‌سازی توأمان داده‌های گرانی و مغناطیس»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «مروری بر برخی از روش‌های وارون‌سازی توأمان داده‌های گرانی و مغناطیس»


گروه فیزیک زمین

جلسه ارائه سمینار دانشجویی

 

عنوان: «مروری بر برخی از روش‌­های وارون­‌سازی توأمان داده­‌های گرانی و مغناطیس»

 

دانشجو :                آقای مصطفی قارلقی

 

استاد راهنما :                آقای دکتر سعید وطن­‌خواه

زمان :                         یکشنبه 11/12/1398 ساعت 11

مکان :                         سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک