تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان «اثرات چرخه خورشیدی بر تغییرپذیری پوشن سپهر و وردسپهر»

جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان «اثرات چرخه خورشیدی بر تغییرپذیری پوشن سپهر و وردسپهر»


عنوان:                        «اثرات چرخه خورشیدی بر تغییرپذیری پوشن سپهر و وردسپهر»

دانشجو:                              خانم مطهره صمدالهی

اساتید راهنما:                       آقای دکتر علیرضا محب­ الحجه- آقای دکتر محمد میرزائی

زمان:                                    یکشنبه مورخ 23/03/1400 ساعت 11

مکان:                         جلسه ارائه سمینار بصورت مجازی برگزار می­شود.

http://vroom.ut.ac.ir/geophysics1

                                                                                                                                                           مدیرگروه فیزیک فضا