تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «تعیین مدل تصادفی جنبش نیرومند زمین با استفاده از تبدیل بسته موجک برای ایران»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «تعیین مدل تصادفی جنبش نیرومند زمین با استفاده از تبدیل بسته موجک برای ایران»


 
عنوان:     «تعیین مدل تصادفی جنبش نیرومند زمین با استفاده از تبدیل بسته موجک برای ایران»
دانشجو:                 آقای محمدرضا نجف تومرائی
استاد راهنما:           آقای دکتر حبیب رحیمی
استاد مشاور:          آقای دکتر محمد پورمحمد شاهوار
داوران خارجی:       آقای دکتر محمدرضا قیطانچی- آقای دکتر مهدی زارع
داوران داخلی         آقای دکتر مهدی رضاپور–  آقای دکتر احمد سدیدخوی
زمان:        دوشنبه مورخ 26/08/1399 ساعت 12:30
مکان:       سالن کنفرانس واقع در ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک