تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «کاربرد روش رادار نفوذی زمین در ارزیابی رطوبت و تراکم خاک»

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «کاربرد روش رادار نفوذی زمین در ارزیابی رطوبت و تراکم خاک»


مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «کاربرد روش رادار نفوذی زمین در ارزیابی رطوبت و تراکم خاک»

 

دانشجو:           آقای هاشم رنجی رودپشتی

 

استادان راهنما:      آقای دکتر محمدکاظم حفیظی

استادان  مشاور:     آقای دکتر محمدرضا سلیمانی کرمانی

داوران خارجی:      آقای دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی  آقای دکتر محمود یزدانی

داوران داخلی:        آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی- آقای دکتر بهروز اسکوئی

زمان:                  سه شنبه مورخ 29/11/1398  ساعت 15

مکان:                  سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1 موسسه)