تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی مقیاس کاهی آماری خروجی های CGCM4 در منطقه تهران توسط مدلهای LARS-WG و SDSM»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی مقیاس کاهی آماری خروجی های CGCM4 در منطقه تهران توسط مدلهای LARS-WG و SDSM»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان: «ارزیابی مقیاس کاهی آماری خروجی های CGCM4 در منطقه تهران توسط مدلهای LARS-WG و SDSM»
دانشجو:   آقای مسعود جعفرپور افخمی
استاد راهنما:   آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
استاد مشاور:   آقای دکتر مجید مزرعه فراهانی
داوران: خانم دکتر سیده سمانه ثابت قدم- خانم دکتر مریم قرایلو
زمان:  چهارشنبه مورخ 30/07/1399 ساعت 11
مکان: سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می باشد.