تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «استفاده از داده های پیش از برانبارش برای تحلیل کیفیت مخزن»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «استفاده از داده های پیش از برانبارش برای تحلیل کیفیت مخزن»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان:    «استفاده از داده های پیش از برانبارش برای تحلیل کیفیت مخزن»
دانشجو:   خانم آیسان موسوی بلفه تیموری
استاد راهنما:   آقای دکتر مجید باقری
داوران:   آقای دکتر مجید نبی بیدهندی- آقای دکتر محمدعلی ریاحی
زمان:             شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰
مکان:             سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک
 
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می باشد.