تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تشخیص ناهمسانگردی الکتریکی با استفاده از توابع تبدیل مغناطیسی بین ایستگاهی»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تشخیص ناهمسانگردی الکتریکی با استفاده از توابع تبدیل مغناطیسی بین ایستگاهی»


گروه فیزیک زمین

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: «تشخیص ناهمسانگردی الکتریکی با استفاده از توابع تبدیل مغناطیسی بین ایستگاهی»

دانشجو:                              خانم زهراسادات میرهادی

استاد راهنما:                     خانم دکتر بنفشه حبیبیان دهکردی

استاد مشاور:                     -

داوران:                           آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی- خانم دکتر منصوره منتهائی

زمان:                                  سه شنبه مورخ  29/11/1398 ساعت 11

مکان:                              سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک