تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مدل سازی سه بعدی رخساره های مخزن با استفاده از داده های لرزه ای و نگار چاه»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مدل سازی سه بعدی رخساره های مخزن با استفاده از داده های لرزه ای و نگار چاه»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان:  «مدل سازی سه بعدی رخساره های مخزن با استفاده از داده های لرزه ای و نگار چاه»
دانشجو:   آقای مجتبی مغازه ای
استاد راهنما:   آقای دکتر محمدعلی ریاحی
داوران:   آقای دکتر مجید نبی بیدهندی – آقای دکتر مجید باقری
زمان:      دوشنبه مورخ  28/07/1399  ساعت 10
مکان:   سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک                          
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می باشد.