تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «کاهش سطح نوفه داده های الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم بر پایه تصمیم گیری»

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «کاهش سطح نوفه داده های الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم بر پایه تصمیم گیری»


جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 
عنوان:         «کاهش سطح نوفه داده های الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم بر پایه تصمیم گیری»
دانشجو: آقای عبدالمجید فرخ پور
استاد راهنما: آقای دکتر مجید باقری- آقای دکتر محمدکاظم حفیظی
داوران: آقای دکتر بهروز اسکوئی- آقای دکتر حسین هاشمی شاهدانی
زمان: سه¬شنبه مورخ 15/07/1399 ساعت 12
مکان: سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک  
1- اکیداً از آوردن همراه به جلسه دفاع خودداری شود.
2- رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مصوب وزارت بهداشت الزامی می باشد.                                      
 
تحصیلات تکمیلی موسسه ژئوفیزیک