تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سمینار دانشجویی دکتری رشته هواشناسی با عنوان: «نحوه اعمال شرایط مرزی در حل عددی معادله فرارفت در هندسه کروی روی شبکه یین-ینگ»

سمینار دانشجویی دکتری رشته هواشناسی با عنوان: «نحوه اعمال شرایط مرزی در حل عددی معادله فرارفت در هندسه کروی روی شبکه یین-ینگ»


موسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا
"سمینار دانشجویی دکتری رشته هواشناسی"

 

عنوان: « نحوه اعمال شرایط مرزی در حل عددی معادله فرارفت در هندسه کروی روی شبکه یین - ینگ»


دانشجو:                  آقای رسول میرزائی شیری


استاد راهنما:                 آقای دکتر سرمد قادر
استاد مشاور:                آقای دکتر علیرضا محب الحجه
زمان:                         روز یکشنبه مورخ 11/12/1398  ساعت 11
مکان:                         سالن کنفرانس (ساختمان شماره 1)