تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تخفیف دوره‌های آموزشی مراکز آموزشی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی

تخفیف دوره‌های آموزشی مراکز آموزشی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی


با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی مراکز آموزشی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی با ۴۰% تخفیف در دوره‌های عمومی و ۳۰% تخفیف در دوره‌های تخصصی استفاده نمایند.

اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر که تمایل به استفاده از تخفیف دوره‌های آموزشی مذکور را دارند، جهت دریافت معرفینامه به واحد ایثارگران مؤسسه ژئوفیزیک مراجعه نمایند.