تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تخفیف دوره‌های آموزشی مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

تخفیف دوره‌های آموزشی مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی


با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی با ۴۰% تخفیف استفاده نمایند.

اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر که تمایل به استفاده از تخفیف دوره‌های آموزشی مذکور را دارند، جهت دریافت معرفینامه به واحد ایثارگران مؤسسه ژئوفیزیک مراجعه نمایند.