« بازگشت

اطلاعیه فرآیند برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1403 رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

اطلاعیه فرآیند برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1403 رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی