« بازگشت

جلسه ارائه سمینار مقطع کارشناسی ارشد آقای رسول اسمعیلی

جلسه ارائه سمینار مقطع کارشناسی ارشد آقای رسول اسمعیلی


جلسه ارائه سمینار دانشجویی کارشناسی­ ارشد،گروه فیزیک زمین

 

 

عنوان:                   «مروری بر مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی کویر مرکزی ایران»

دانشجو:                       آقای رسول اسمعیلی

استاد راهنما:               آقای دکتر سید هانی متولی عنبران- آقای دکتر بهروز اسکوئی

زمان:                             دوشنبه مورخ 1401/12/15 ساعت 10

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک