« بازگشت

اطلاعیه فرآیند برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی

اطلاعیه فرآیند برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی