« بازگشت

گزارش راه اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی جدید باند پهن و مرکز مانیتورینگ (پایش) و اطلاع رسانی زمین‌لرزه در ارومیه در تاریخ 1401/8/5

گزارش راه اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی جدید باند پهن و مرکز مانیتورینگ (پایش) و اطلاع رسانی زمین‌لرزه در ارومیه در تاریخ 1401/8/5


با توجه به لرزه خیزی استان آذربایجان غربی و ضرورت توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در این استان و در راستای تقویت تعاملات موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با دانشگاه ارومیه، نخستین ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن شهرستان ارومیه و نیز مرکز مانیتورینگ (پایش) و اطلاع رسانی زمین‌لرزه در مرکز استان آذربایجان غربی، توسط موسسه ژئوفیزیک و با مشارکت دانشگاه ارومیه و حمایت استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تاریخ 1401/08/05 راه اندازی و با حضور مسئولین استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

ایستگاه لرزه‌نگاری باندپهن شهرستان ارومیه در سایت نازلو و مرکز مانیتورینگ و اطلاع رسانی زمین‌لرزه در سایت شهر دانشگاه ارومیه راه اندازی شده است. با راه اندازی این ایستگاه جدید لرزه نگاری در استان آذربایجان غربی، رصد فعالیت لرزه‌ای گسل‌های استان، ثبت و اطلاع رسانی زمین‌لرزه ها و پیش آگاهی و پیش هشدار زمین لرزه‌ها، با ثبت خرد لرزه‌ها در سطح استان بهتر و مناسب تر فراهم می‌گردد. همچنین با راه اندازی مرکز مانیتورینگ (پایش) و سامانه اطلاع رسانی زمین‌لرزه در مرکز استان، اطلاع رسانی زمین لرزه‌های رخداده در سطح استان و مناطق همجوار به صورت محلی فراهم می‌گردد. هم اکنون موسسه ژئوفیزیک در استان آذربایجان غربی 2 ایستگاه لرزه‌نگاری دائم باند پهن و 3 ایستگاه لرزه‌نگاری موقت دارد که بر اساس قول مساعد مسئولین ارشد استان، مقرر گردید علاوه بر دائمی کردن ایستگاه‌های لرزه‌نگاری موقت در مدت زمان کوتاه، توسعه و تقویت ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در سایر مناطق پر خطر استان در برنامه کاری قرار گیرد.

قابل ذکر است، تمامی ایستگاه‌های لرزه‌نگاری استان به شبکه ملی مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک، مرکز پایش استانی (محلی ) واقع در دانشگاه ارومیه و نیز شبکه لرزه‌نگاری تبریز متصل هستند.

برای ساخت، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری ایستگاه لرزه‌نگاری ارومیه بالغ بر 3 میلیارد تومان و برای راه اندازی مرکز مانیتورینگ (پایش) و سامانه اطلاع رسانی زلزله در مرکز استان بالغ بر 300 میلیون تومان هزینه شده است.

در حال حاضر مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 130 ایستگاه لرزه‌نگاری در سطح کشور دارد که قرار است بر اساس اصلاحیه ماده 60 قانون برنامه ششم (مصوبه سال1398) این ایستگاه‌ها با اولویت مناطق پرخطر به 400 ایستگاه برسد.