« بازگشت

گزارش زمینلرزه‌های بندر خمیر استان هرمزگان (1401/4/11)

گزارش زمینلرزه‌های بندر خمیر استان هرمزگان (1401/4/11)


شبکه‌های لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در تاریخ 11 تیرماه 1401 زمینلرزه‌هایی را در حوالی بندر خمیر استان هرمزگان ثبت و تعیین مکان کردند. بزرگترین زمینلرزه‌ها به بزرگی 6.1، 6.1 و 5.7 به ثبت رسید. گزارش این زمینلرزه‌ها از لینک زیر قابل دریافت می‌باشد.

گزارش زمینلرزه‌های بندر خمیر استان هرمزگان (1401/4/11)