« بازگشت

اطلاع‌رسانی جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجویی آقای علی جلالی

اطلاع‌رسانی جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجویی آقای علی جلالی


گروه فیزیک زمین

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 عنوان:  «بازسازی مدل گذردهی دی الکتریک و رسانایی الکتریکی در مطالعات رادار نفوذی زمین با استفاده از وارون­سازی شکل موج کامل گسترده»

دانشجو: آقای  علی جلالی

اساتید راهنما: آقای دکتر علی غلامی-آقای دکتر حمیدرضا سیاه­کوهی

استاد مشاور: آقای دکتر سیدحسین سیدآقامیری

داوران: آقای دکتر رضا قناتی آقای دکتر احمد سدیدخوی

زمان:                            چهارشنبه مورخ 22/04/1401 ساعت 14

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک