« بازگشت

اطلاع‌رسانی جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجویی آقای کامبیز دوست محمدی

اطلاع‌رسانی جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجویی آقای کامبیز دوست محمدی


گروه فیزیک زمین

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد

 عنوان: «وارون ­سازی داده­های تانسور گرادیان گرانی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تصادفی، ساختار ماتریس‌های کرنل مربوطه و تبدیل فوریه سریع»

دانشجو: آقای کامبیز دوست محمدی

استاد راهنما: آقای دکتر سعید وطن­خواه

داوران: آقای دکتر وحید ابراهیم ­زاده اردستانی آقای دکتر علی مرادی

زمان:                             شنبه مورخ 25/04/1401 ساعت 9

مکان:    سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک