تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاع رسانی جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حامد قنبرنژاد مغانلو

اطلاع رسانی جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حامد قنبرنژاد مغانلو


مؤسسه ژئوفیزیک ،گروه فیزیک زمین

عنوان: «کاربرد نشانگرهای پیش از برانبارش وارون مقاومت صوتی پواسون و فاکتور میراکننده پواسون در تخمین کیفیت مخزن ماسه‌ای با استفاده از مدل‌های فیزیک سنگی»

دانشجو:                                  آقای حامد قنبرنژاد مغانلو

استاد راهنما:                          آقای دکتر محمدعلی ریاحی

اساتید داوران داخلی:            آقای دکتر مجید نبی بیدهندی- آقای دکتر وحید ابراهیم­زاده اردستانی

اساتید داوران خارجی:            آقای دکتر مهرداد سلیمانی منفرد آقای دکتر محمد امامی نیری

زمان:                                       سه شنبه مورخ 1402/02/19 ساعت 9:30


مکان:                                      سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک