تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل

جدول عناوین دروس بهمراه شماره دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی

جدول عناوین دروس بهمراه شماره دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی


، انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 لغایت سال تحصیلی 96-1395 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی

شماره و گروه درس

نام درس

کل

ع

ظر فیت

نام استاد

زمان و مکان ارائه/ امتحان

توضیحات

الف - دروس اختیاری دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-1394 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی: ملزم به انتخاب یک درس از دروس زیر میباشید.

6202044-01

هواشناسی خردمقیاس

3

0

5

علیزاده چوبری امید

درس(ت): شنبه 15:00-16:30
درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.10.27) ساعت : 09:00-11:30

 

6202104-01

اقیانوس شناسی فیزیکی

3

0

5

میرزائی محمد

درس(ت): شنبه 15:00-16:30
درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.10.22) ساعت : 09:00-11:30

 

6202128-01

هواشناسی حاره ای

3

0

5

حبیبی فریده

درس(ت): شنبه 10:00-11:30
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.20) ساعت : 09:00-11:30

 

6202131-01

فیزیک ابر و تابش

3

0

5

قرایلو مریم
ثابت قدم سمانه

درس(ت): یک شنبه 13:00-14:30
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.25) ساعت : 09:00-11:30

 

6202162-01

مبانی فیزیک فضا

3

0

5

کلائی محمدجواد

درس(ت): شنبه 15:00-16:30
درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.10.29) ساعت : 09:00-11:30

 

01-6202127

سنجش از راه دور در هواشناسی

3

0

5

تقوی فرحناز
حبیبی فریده

درس(ت): شنبه 15:00-16:30
درس(ت): یک شنبه 13:00-14:30
امتحان(1395.10.18) ساعت : 09:00-11:30

 

ب - دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 و 95-1394 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی

6202030-01

سمینار

2

0

50

اساتید گروه آموزشی

 

فقط طی دو ترم قابل اخذ می باشد و در نیمسال دوم اخذ، باید نسبت به ارایه آن اقدام شود.

6202111-01

پایان نامه

6

2

50

اساتید گروه آموزشی

 

 

ج – دروس الزامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی (پس از ثبت نام و تشکیل پرونده، انتخاب واحد قابل انجام میباشد)

6202132-01

مدل سازی عددی جو و اقیانوس1

3

1

0

علیزاده چوبری امید

درس(ت): شنبه 08:00-09:30
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.29) ساعت : 09:00-11:30

 

6202132-02

مدل سازی عددی جو و اقیانوس1

3

1

0

کلائی محمدجواد

درس(ت): شنبه 08:00-09:30
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.10.29) ساعت : 09:00-11:30

 

6202133-01

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

3

0

0

قرایلو مریم

درس(ت): شنبه 13:00-14:30
درس(ت): دو شنبه 13:00-14:30
امتحان(1395.10.22) ساعت : 09:00-11:30

 

6202133-02

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

3

0

0

ثابت قدم سمانه

درس(ت): شنبه 13:00-14:30
درس(ت): دو شنبه 13:00-14:30
امتحان(1395.10.22) ساعت : 09:00-11:30

 

6202134-01

فیزیک جو

3

0

30

محب الحجه علیرضا
میرزائی محمد

درس(ت): شنبه 10:00-11:30
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:30
امتحان(1395.10.18) ساعت : 09:00-11:30